ขอเชิญประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558

พิมพ์
Gallery_detail
Youtube

สภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขอเชิญสมาชิกสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เข้าร่วมประชุมสภาเทศบาลสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ. 2558 ในวันจันทร์ที่ 2 มีนาคม 2558 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4

รายละเอียดเพิ่มเติม

- หนังสือเชิญประชุม