พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๑๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒๐๐x๓๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๓๐๐x๒๐๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๘๐x๘๐ ซม. จำนวน ๓๓ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาเครื่องเสียงดนตรี จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ จำนวน ๘ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อเครื่องย่อยกิ่งไม้ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อแผงวงจรเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๑ แผง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๒๐๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๒๐๑ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๙๖-๖๒-๐๑๖๔ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกปริ๊นเตอร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ พักเวร หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๒-๐๑๘๗ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก