พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างทำป้ายไวนิล โครงการพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุในชุมชน ประจำปี ๒๕๖๕ จำนวน ๑ รายการ ขนาด ๑.๕x๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตค ๒๑๔๑ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างจัดทำโปรแกรมบริหารจัดการสถานประกอบการ และออกใบอนุญาต หรือหนังสือรับรองการแจ้ง ตามโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการบริหารจัดการสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข. ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อก๊าสหุงต้ม ขนาด ๔๘ กก. จำนวน ๘ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อแก๊สหุงต้ม LPG ขนาด ๑๕ กก. จำนวน ๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อปลั๊กสามตาพร้อมสวิตซ์ตัดกระแสไฟ ขนาด ๕ ช่อง ยาว ๕ เมตร จำนวน ๒ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุเครื่องแต่งกาย จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก