พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อแบตเตอรี่รถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน น ๖๗๗๘ บร จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๖๖๒๗ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji XeroxDocuCentre S๒๐๑๑ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อหมึกเลเซอร์ CANON LBP๑๕๑ DW จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน เลขครุภัณฑ์ กส.๔๐๑-๕๘-๑๓๓๒ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๖๑-๐๑๗๙ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมตู้ลำโพง จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ ขนาด ๒๕,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อOPD การ์ดเวชทะเบียน ขนาด ๑๗x ๒๑ ซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Double A A๔ ๘๐G ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๒๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อกาวซิลิโคนอคีลิค จำนวน ๓ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อแอลกอฮอล์ชนิดเจล ๗๒% ขนาด ๕,๐๐๐ มิลลิลิตร จำนวน ๒ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ กส ๔๒๐-๖๔-๐๒๑๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อถังรองรับขยะมูลฝอยพลาสติก ขนาดบรรจุ ๑๒๐ ลิตร จำนวน ๑๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุจราจร จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก