พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุจัดทำป้ายโฆษณา จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิลจัดกิจกรรม วันสมเด็จพระเจ้าตากสิน ขนาด ๓.๔๐x๑๒ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 4. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อหมึกเลเซอร์สี Brother TN-๒๖๑BK/HL๓๑๕๐/HL๓๑ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อหลอดนีออน LED T๘ ขนาด ๑๘ วัตต์เดย์ไลท์ รุ่นขั้ว ๒ ข้าง จำนวน ๖๐ ดวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ
 9. ไม้กวาดทางมะพร้าว จำนวน ๒ รายการ
 10. จ้างเปลี่ยนแมคเนติกห้องทำงานปลัดเทศบาล จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อชุดรีโมตแอร์ จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อหมึกเลเซอร์ Samsung-MLT-๒๐๓S/SL๓๓๒๐/๓๘๒๐ จำนวน ๕ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อปลั๊กรางกราวด์คู่ ๕ ตา ความยาว ๕ม. จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก