พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ ๑๗๒๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำตรายางหมึกในตัวสีน้ำเงิน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๐๐x๒๐๐ (โครงการวิถีชีวิตใหม่แบบ New Normal) จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑๕๐x๔๐๐ ซม.จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายอะคริลิคพื้นสีน้ำเงินติดตัวหนังสืออะคริลิคสีทอง ขนาด ๑๐x๖๘ cm. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๑๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร Fuji Xerox DocuCenter S๒๐๑๑ จำนวน ๒ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมเครื่องปั๊มลม เลขครุภัณฑ์ ๑๑๖-๕๘-๐๐๐๕ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัตถุดิบประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บท ๓๙๗๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อโคมกันน้ำกันฝุ่น VENICE ๒x๑๘W BEC พรอมหลอด T๘ LED จำนวน ๑๔ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ แบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก