พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อหมึก HP ๑๐๗A -FOR-๑๑๐๗A/๑๐๗w จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างเหมาตกแต่งสถานที่/เวทีนำเสนอผลงาน อสม.ดีเด่น จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่ม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างสอบบัญชี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายไวนิล ๑.๒๐x๒.๔๐ เมตร พร้อมโครงไม้ จำนวน ๕ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมระบบเครนรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อชุดสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V N๑๐๐ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-๘๙๖๔ บร. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อผ้าออแกนซ่า (สีขาว) จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมแซมเครื่องคอมพิวเตอร์ เปลี่ยนการ์ดจอ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างจัดดอกไม้โต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อผ้าออแกนซ่าสีขาว จำนวน ๔ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V N๑๐๐ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-๘๙๖๔ บร. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V N๑๐๐ รถบรรทุกน้ำ หมายเลขทะเบียน น-๘๙๖๔ บร. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก