พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ นางวัฒนา แสงประโคน จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ นางแจ่ม โภคทรัพย์ จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้สูงอายุประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๕ นายปราณีต เทวารัมย์ ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ตรวจดูประตูระบายน้ำเชื่อมคลองละลมโบราณลูกที่ 1 กับ ลูกที่ 2
 5. จ้างซ่อมรถแบคโฮร์ ทะเบียน ตค ๒๑๔๐ บร. จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุอุปกรณ์ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างเหมาจัดทำป้ายไวนิล โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อสายไฟ จำนวน ๒ ม้วน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อแฟ้มตราช้าง ๑๒๐F ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อแฟ้มตราช้าง ๑๒๐F ขนาด ๓ นิ้ว จำนวน ๑๐ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อน้ำดื่ม (ถัง) จำนวน ๑๑๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อกล่องล้อเลื่อนขนาดไม่น้อยกว่า ๔๘x๗๐x๔๑ ซม. จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ๔ ๘๐g ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๘ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก