พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อที่ปัดน้ำฝน MLL ๒๑ นิ้ว สำหรับรถดับเพลิงทะเบียน ๗๖๙๗ บร จำนวน ๑ คู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อดินถมฝังกลบขยะมูลฝอย จำนวน ๓,๕๐๐ ลบ.ม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างบริการตรวจเช็คเครื่องปริ้นเตอร์ HP๒๐๓dn จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างถอดเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๓๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมเครื่องเจาะคอนกรีต จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ดนตรีและนาฎศิลป์ จำนวน ๑๒ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 8. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อถุงดำ ขนาด ๓๖x๔๕ นิ้ว จำนวน ๒๐ ห่อ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๘๘๓๙ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศห้องนายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ สป.๔๒๐-๖๓-๐๒๑๒ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถยนต์ ทะเบียน บจ ๘๐๕๕ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อหมึกปริ้นเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก