พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อเครื่องเหลาดินสอแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๑-๗๕๖๗ บร. จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อหมึกเลเซอร์ HP-๘๕A-FOR-P๑๑๐๒/M๑๑๓๒/M๑๒๑๒ จำนวน ๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถกระบะ กข.๗๑๒๗ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ Brother TN-๒๒๖๐/HL-๒๒๔๐D/๒๒๕๐D จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างปะยางในกลางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๓ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมระบบปรับอากาศรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๒๐ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟ หมายเลขครุภัณฑ์ กค.๔๙๖-๕๒-๐๑๐๑ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร พร้อมโครง จำนวน ๖ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างทำไวนิลการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๑ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ กค ๔๒๐-๕๔-๐๑๑๘ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก