พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๔ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างสลับยางและตั้งศูนย์ถ่วงล้อรถยนต์กระบะ กค ๖๙๒๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ เพิ่มเติมฉบับที่ ๓/๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างเหมาทำกระจกโต๊ะทำงาน ขนาด ๑๕๑ X ๗๕ ซม. จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างเหมาปรับปรุงระบบไฟฟ้าและแสงสว่างแผงตลาดค้าปลีก จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อน้ำมันเครื่องสกัดคอนกรีต ๑๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์เลเซอร์ HP-๓๐A/M๒๐๓/M๒๒๗ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร. จำนวน ๒ รายการ
 11. ซื้อหมึก Canon ๗๒๕ PGBK จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อหน้ากากอนามัยผ้าสีขาว จำนวน ๑,๓๓๕ ชิ้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างเปลี่ยนยางล้อหลังรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างเปลี่ยนยางล้อหน้ารถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๓ บร. ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างปะยางรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๔ บร. ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างปะยางรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ ๐๕๑๖ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมฉบับที่ ๒/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก