พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อชั้นเอกสารเหล็กแบบ ๔ ชั้น ๔๐ ช่อง จำนวน ๗ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อน้ำดื่มขวดเล็ก จำนวน ๒๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อใบมีดเครื่องตัดหญ้าสะพาย ๑๖ จำนวน ๓ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อป้ายสามเหลี่ยมตั้งโต๊ะ ๒ หน้า แนวนอนขนาด ๓.๕ x ๑๒ นิ้ว จำนวน ๒๔ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อรองเท้าเซฟตี้ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อแผงเหล็กกั้นจราจรชุปกาวาไนท์ ๑,๔๐๐x๑,๐๐๐ mm จำนวน ๕๓ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมเครื่องพิมพ์ canon IP๒๗๗๐ เลขครุภัณฑ์ ๔๑๔-๖๑-๐๒๔๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างถอดย้ายเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างเหมาย้ายยูนิตทันตกรรม รวมทั้งเดินระบบท่อยูนิตทันตกรรม ปั้มลม มอเตอร์ซัคชั่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างปะยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๗ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเหมาถ่ายเอกสารแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ และ เพิ่มเติมฉบับที่ ๑-๓/๒๕๖๓ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอฟ ๑๔ จำนวน ๖ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อปูนฉาบสำเร็จรูปถุง จำนวน ๕ ถุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก