พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อแฟลชไดร์ ขนาด ๑๖ GB จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุฝึกอบรมสัมมนา จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กค.๔๑๖-๕๒-๐๖๙๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเปลี่ยนแบตเตอรี่พร้อมขั้ว รถกระเช้า ทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน น ๖๗๗๘ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขฉล ๗๗๓ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ กค.๔๑๖-๕๒-๐๖๙๙ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมปั๊มน้ำอาคารสำนักงานเทศบาล จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ๘๓-๐๘๕๒ บร. ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาด ๒X๔ เมตร จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อน้ำดื่ม ๒๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อน้ำดื่มไวตาริส ๒๐ ลิตร ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๓ จำนวน ๘๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก