พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อแม่ดรัมแบบ Fuji Xerox P๒๒๕/P๒๖๕/M๒๖๕/๑๒K จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อแบตเตอรี่ รถบรรทุก ยี่ห้อฮีโน่ ทะเบียน ๘๓-๓๗๒๕ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A๔ ๘๐g จำนวน ๓๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างปะยางในขอบ ๒๐ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างทำเกียรติบัตร จำนวน ๖๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน กข ๗๑๒๘ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อเครื่องปั๊มอัตโนมัติ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเหมาปรับปรุงห้องทำงานผู้อำนวยการกองการศึกษา จำนวน ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ หมายเลข สป.๔๒๐-๕๔-๑๖๕ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างดำเนินการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ๑ โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างเหมารถเครนขนาดหกล้อช่วงบรรทุกยาวแขนยาว (๑-๒ ตัน) ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างทำป้ายไวนิลห้ามทิ้งขยะ ขนาด ๑ x ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก