พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลและบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศห้องรองปลัดเทศบาล สป ๔๒๐-๕๔-๐๑๕๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถกระเช้าไฟฟ้า ทะเบียน ๘๒-๘๒๒๐ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๒๐ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อไก่ ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. วัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓
 9. ซื้ออาหารแห้ง โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัตถุดิบสำหรับประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อผลไม้ ตามโครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อข้าวสาร โครงการอาหารกลางวันนักเรียน โรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวันนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 17. จ้างเปลี่ยนกระจกรถยนต์ตู้ทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก