พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๑๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อยางรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๒๖ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อแฟ้มขนาด ๓ สีดำ ๔ โหล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อปลั๊กไฟ ขนาด ๕ เมตร จำนวน ๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อเจลล้างมือ ๒๔ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อโคมไฟหลอด LED ๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อโคมติดราง ๖ เหลี่ยม จำนวน ๑๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๓ บร. จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๐๖๘ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเปลี่ยนยางในล้อหลังรถจักรยานยนต์ ทะเบียน ขนจ ๘๒๖ บร. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บท ๓๙๗๐ บร. ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ตฆ ๔๔๖๐ บร. ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ เลขครุภัณฑ์ กชส ๔๑๖-๖๑-๑๗๓๖ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมเก้าอี้สำนักงาน จำนวน ๓ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างโครงการซ่อมแซม ปรับปรุงหรือปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของคนพิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยที่อยู่ในระยะกึ่งเฉียบพลัน และผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ตามแบบแปลนที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์กำหนด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก