พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้า ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๓x๑.๕ เมตร (โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขมูลฐานฯ) จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุอุปกรณ์จัดอบรมสัมมนา จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างซ่อมรถยนต์กระบะ ทะเบียน บจ ๘๐๕๕ บร. ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน บ ๐๕๑๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต. ๖๖๘๑ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อเม้าส์ไร้สาย ๑ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างปะยางในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๘ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างปะยางกลางในรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๒๗๒๖ บร. จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำป้ายไวนิล ขนาดกว้าง ๑ x ยาว ๓ เมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมรถสิบล้อ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๕ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๒-๐๑๕๓ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมบำรุงรถตู้ ทะเบียน นข ๔๗๖๙ บร. ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก