พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุสำนักงาน (หมึกเครื่องถ่ายเอกสาร xerox s ๒๐๑๑) จำนวน ๑๒ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อชุดสะดือโถปัสสาวะ จำนวน ๒ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร Double A A๔ ๘๐G ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๔๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมเลื่อยไฟฟ้า จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักร ทะเบียน บ ๑๔๔๐ บร จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมแซมยานพาหนะและเครื่องจักร ทะเบียน ๘๓-๓๗๒๕ จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษา (พ.ศ.๒๕๖๕) จำนวน ๑๗ เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเหมาจัดสปอตโฆษณารณรงค์กำจัดลูกน้ำยุงลาย จำนวน ๒ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างเหมาติดตั้งเต็นท์โดม จำนวน ๑ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างเหมาทำแท่นหล่อเทียนพรรษา จำนวน ๕ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็ง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๕ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก