พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุทำความสะอาดห้องสุขาตลาดเซราะกราว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๐๑ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งสำหรับรถบรรทุกขยะ ทะเบียน ๘๒-๕๗๙๕ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บ ๒๑๘๖ บร. จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง ทะเบียน บท ๓๙๗๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำดับเพลิง หมายเลขทะเบียน บร ๖๓๖๔ บุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างทำป้ายจราจร จำนวน ๓๒ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างเปลี่ยนยางรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๐๘๕๒ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อถุงมือยาง จำนวน ๑๐ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงานจำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อหมึกเลเซอร์ Brother TN-๒๔๘๐/L๒๓๗๐DN/L๒๓๗๕ จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๑๒๔ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างทำสติ๊กเกอร์ จำนวน ๒๐๐ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างเหมาถ่ายเอกสาร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อน้ำดื่ม จำนวน ๑๔๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก