พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างปะยางในรถยนต์บรรทุก ทะเบียน บจ ๘๐๕๕ บร. ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างปะยางรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๑๕๙ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างปะยางรถ หมายเลขทะเบียน กธ ๖๑๕๙ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างพิมพ์เกียรติบัตร จำนวน ๖๔ แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖,๐๐๐ BTU จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุสำนักงาน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างซ่อมรถดูดและฉีดล้างท่อระบายน้ำ ทะเบียน ๘๑-๖๑๒๐ บร. ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุอุปกรณ์การจัดอบรมและศึกษาดูงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อสายสัญญาณเสียง หัว ๓.๕ มม. ปลั๊กแจ็คชนิด XLR Out Put ยาว ๑๐ เมตร จำนวน ๑ เส้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อกากน้ำตาล ๑๐๐ กิโลกรัม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์ รหัส กค. ๔๑๖-๕๒-๐๓๘๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Fuji XEROX S ๒๐๑๑/ S ๒๓๒๐/ S ๒๕๒๐ จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก