พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อหมึก inkjet cannon PGBK ๗๒๕ จำนวน ๓ ตลับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อสีน้ำมัน สีเหลือง จำนวน ๑ แกลลอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง สำหรับรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๘๙๖ บร. จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่งรถกวาดดูดฝุ่น หมายเลขทะเบียน ๘๑-๖๗๕๔ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อแก๊ส ๔๘ กก. จำนวน ๑๒ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๔๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเหมาซ่อมเบาะรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน บต.๖๖๘๑ บร. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างรื้อถอนอาคารศูนย์บริการสาธารณสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างทำตรายาง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างซ่อมรถกระเช้า ทะเบียน ๘๒-๘๘๒๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ตู้ทะเบียน นข ๒๙๐๑ บร จำนวน ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บร ๖๓๖๔ บร. ๑๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก