พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุยานพาหนะรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๕๗๙๕ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุก่อสร้าง ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อลวดดำผูกเหล็ก จำนวน ๓๐ มัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างเหมาซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๒-๘๘๙๖ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างติดอุปกรณ์สะท้อนแสงรถหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๐๙๐ บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก