พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อน้ำดื่ม ถัง ๒๐ ลิตร ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๗๕ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุกน้ำดับเพลิงทะเบียน บร ๒๑๘๖ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้าเวฟ ๑๒๕ i ทะเบียน ขฉล ๗๗๓ บร. จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อหมึกเลเซอร์ SAMSUNG-MLT-D๒๐๓S/SL๓๓๒๐/๓๘๒๐ จำนวน ๓ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างเชื่อมหูกระบอกไฮดรอลิกยกท้ายรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๙๘ บร. จำนวน ๑ คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมห้องน้ำอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ HP LaserJet P๒๐๕๕d จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อเข่งพลาสติก จำนวน ๑๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ Calidge ๓๓๗ จำนวน ๑ หลอด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้ออาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียนโรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร โรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก