พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อครัชเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๔๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ ทะเบียน ๘๓-๐๘๕๓ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมรถขยะเล็ก ทะเบียน ๘๑-๗๘๕๓ บร. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ๘๑-๒๐๘๔ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างทำอาหาร (ข้าวกล่อง) โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑๐๐ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อกากน้ำตาล จำนวน ๒๐๐ กิโลกร้ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างทำป้ายไวนิล โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. จ้างเหมาการแสดงดนตรีโฟล์คซอง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างเหมาเครื่องเสียง เวทีพร้อมไฟ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างเหมาติดตั้งไฟประดับรอบบริเวณริมคลองละลมลูกที่ ๑ ถึงลูกที่ ๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. จ้างเหมาทำกระทงใหญ่ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างเหมาทำเครื่องบวงสรวงสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างเหมาทำจุดถ่ายภาพ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างเหมารำพิธีเปิดงานประเพณีลอยกระทง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก