พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ กรัม ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขนาด ๒๑๔x๘๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำกุญแจประตูลิฟต์สำนักงาน จำนวน ๑ ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมอัดสายไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างปะยางรถขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อยาง AC จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อแบตเตอรี่ ๑๒V NS๑๐๐ รถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๒ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อน้ำดื่มประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก