พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อเครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร เอ ๔ ขนาด ๘๐ กรัม ๕๐๐ แผ่น จำนวน ๕๐ รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขนาด ๒๑๔x๘๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างทำกุญแจประตูลิฟต์สำนักงาน จำนวน ๑ ดอก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างซ่อมอัดสายไฮดรอลิคพร้อมเปลี่ยนรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๑ บร. จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างทำพวงมาลาดอกไม้สด จำนวน ๑ พวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างปะยางรถขุดตัก หมายเลขทะเบียน ตฆ ๒๔๐๒ บร. จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อยาง AC จำนวน ๑๐ ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๑๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก