พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อบัลลาสต์ ๒๕๐ w จำนวน ๑๒ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างปะยางรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๕๖๖ บร. จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อหนังสือพิมพ์และวารสาร ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อสเปรย์แอลกอฮอล์ล้างมือ ๗๐% ขนาด ๕๐๐ ml. จำนวน ๒๗๐ ขวด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรม จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อแบตเตอรี่รถยนต์ หมายเลขทะเบียน นข ๒๙๐๑ บร. จำนวน ๑ ลูก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จ้างเหมาซ่อมแซมรถยนต์ส่วนกลาง หมายเลขทะเบียน กข. ๒๖๖๑ บร. จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 13. จ้างทำป้ายไวนิลขนาด ๑๐๐x๓๐๐ ซม. จำนวน ๒ ผืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อหมึกพิมพ์ปริ้นเตอร์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนยืพัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๒๔๒๐ บร. จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. จ้างซ่อมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน ๘๓-๕๙๓๐ บร. จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ บร. ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก