พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. จ้างทำป้ายอะคริลิคห้องสารบรรณกลาง จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. จ้างซ่อมเครื่องปริ้นเตอร์ Epson รุ่น LQ-๓๑๐ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. จ้างซ่อมรถบรรทุกหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๘๑-๗๔๐๘ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. ซื้อเข่งพลาสติก จำนวน ๑๕ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อน้ำดื่ม ขนาด ๖๐๐ มล. จำนวน ๓๐ แพ็ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. ซื้อแฟลสไดร์ ๑๖ จิกต์ จำนวน ๔ ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 13. ซื้อหมึกปริ๊นเตอร์ จำนวน ๒ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อครัชเครื่องตัดหญ้า จำนวน ๒๐ อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 20. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๔๕ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 56

เมนูหลัก