พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ผู้ได้รับการคัดเลือก

 1. จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัยสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 2. จ้างจ้างเหมาบริการทำความสะอาดสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบอาคารสำนักงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) จำนวน ๓ เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 3. เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่างสุขาภิบาล) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 4. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 5. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๔ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 6. ซื้อวัตถุดิบสำหรับใช้ในการประกอบอาหารกลางวันนักเรียน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 7. จ้างทำป้ายไวนิลการประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ขนาด ๒๑๔x๘๕๐ ซม. จำนวน ๑ ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 8. ซื้อหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๔ กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 9. จ้างซ่อมรถหกล้อ หมายเลขทะเบียน ๔๐-๐๒๕๓ บุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 10. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ กช. ๔๒๐-๕๔-๐๑๑๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 11. จ้างซ่อมแซมแก้ไขแผงวงจรเครื่องควบคุมสัญญาณไฟจราจร จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 4 ราย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)
 13. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 14. ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 15. จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ ทะเบียน ๘๑-๒๐๘๔ จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 16. จ้างซ่อมรถแทรกเตอร์ ทะเบียน ตฆ ๔๔๖๐ จำนวน ๕ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 17. ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 18. ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน ๒๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 19. ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
 20. จ้างก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. และบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างทางรถไฟไปเขากระโดง (ชุมชนโคกกลาง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

หน้าที่ 1 จาก 83

เมนูหลัก