พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
 2. ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๓
 3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน
 4. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 5. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 6. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 7. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านเลขที่ ๑๗๘/๑๗ ทิศเหนือถนนหน้าสถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
 8. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) (ชุมชน บ.ข.ส.)
 9. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์ และโรงเรียนเขตการทางสงเคาราะห์ ๕ ไตรคามสิทธิศิลป์
 10. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 11. ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 12. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 14. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียน
 15. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ๓ รายการ

หน้าที่ 2 จาก 2

เมนูหลัก