พิมพ์คำค้นหา : 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 2. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ถึงเดือน กันยายน ๒๕๖๕
 3. จัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (โต๊ะ+เก้าอี้ และเก้าอี้แลคเชอร์) จำนวน ๒ รายการ
 4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๖ รายการ
 5. โครงการจัดซื้อรถยนต์ดับเพลิงอเนกประสงค์แบบปิคอัพ จำนวน ๑ คัน
 6. ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ๑ โครงการ
 7. จัดซื้อรถบรรทุกน้ำ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๑ คัน
 8. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 9. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมตลาดสดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 10. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล 1
 11. จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับนักเรียน โรงเรียนเทศบาล 2 "อิสาณธีรวิทยาคาร"
 12. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
 13. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 14. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
 16. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 17. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 18. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 19. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 20. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)

หน้าที่ 1 จาก 2

เมนูหลัก