พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถบรรทุกขยะ) เลขที่ 3/2560

Gallery_detail
Youtube

 

                                ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์     มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  โดยจะดำเนินการจัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบเปิดข้างเทท้าย  ขนาดความจุไม่น้อยกว่า  8  ลูกบาศก์หลา  ชนิด 6 ล้อ  เครื่องยนต์ดีเซล  จำนวน  1  คัน  สำหรับใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

                                ราคากลางตั้งไว้    1,900,000  บาท  (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)  เพื่อนำมาใช้ในกิจการของกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม     เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  รายละเอียดตามคุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง  แนบท้ายประกาศสอบราคา

                                ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ  ดังต่อไปนี้

                                1.  ผู้เสนอราคาเป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว

                2.  ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน  ของทางราชการหรือของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคล  หรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

                                3.  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน  ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย  เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิและความคุ้มกันเช่นว่านั้น

                                4.  ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน กับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ณ  วันประกาศสอบราคา  หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

                                กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2560   ระหว่างเวลา 08.30 น.  ถึงเวลา  16.30 น.  ณ ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น   สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  และในวันที่   16    เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560  ถึงวันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ. 2560   ตั้งแต่เวลา  08.30  น. ถึงเวลา  16.30  น. ณ   ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน  กองคลัง  เทศบาลเมืองบุรีรัมย์    

                                และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่  28  เดือน  กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2560    ตั้งแต่เวลา  10.00  น.  เป็นต้นไป  ณ  ห้องประชุมกลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น  สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดบุรีรัมย์ชั้น 3  ศูนย์ราชการจังหวัดบุรีรัมย์  

                                ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคา     ได้ที่ ฝ่ายพัสดุและทรัพย์สิน   กองคลัง   สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์   ระหว่างวันที่   15  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560   ถึงวันที่  27  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  2560   หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข  0  4460  2345  ต่อ  205   ในวันและเวลาราชการ

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศ สอบราคาซื้่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 

เมนูหลัก