พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E1/2560

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะประมูลซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง เพื่อใช้ในภารกิจด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  จำนวน  1  รายการ  ดังนี้

1.  รถบรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุน้ำไม่น้อยกว่า  6,000 ลิตร  จำนวน  1  คันรายละเอียดคุณลักษณะตามเอกสารแนบท้าย  ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของประกาศนี้ 

ราคากลางของครุภัณฑ์ที่จะดำเนินการจัดซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  2,190,000  บาท  (สองล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)

กำหนดยื่นซองประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  ในวันที่   9   เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.  2559  ระหว่างเวลา 10.00  น.  ถึง  11.00  น. ณ  ห้องประชุม  ชั้น  2  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ถนนรมย์บุรี  ตำบลในเมือง อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์ และเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  จะแจ้งผู้ค้าที่ผ่านและไม่ผ่านการคัดเลือก เป็นการเฉพาะโดยไม่เปิดเผยรายชื่อต่อสาธารณชน  ภายในวันที่  13  เดือน   ธันวาคม   พ.ศ.  2559

ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารประมูล   ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ และทรัพย์สิน กองคลัง   เทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ระหว่างวันที่  22  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. 2559  ถึงวันที่ 1 เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  2559  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4461-2643  ต่อ 205  ในวันและเวลาราชการ 

อนึ่ง  ผู้ประสงค์จะเสนอราคาต้องวางหลักประกันซองพร้อมกับการยื่นเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามเงื่อนไขในเอกสารประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ  5  จำนวนเงิน  109,500 บาท  (หนึ่งแสนเก้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)  โดยหลักประกันซองจะต้องมีระยะเวลาค้ำประกัน ตั้งแต่วันยื่นซองข้อเสนอครอบคลุมไปจนสิ้นสุดการยืนราคา  (กำหนดยืนราคา  120 วัน  นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย)  กรณีหลักประกันซองเป็นเช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้กับเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ถ้าการนำเช็คเข้าฝากบัญชีธนาคาร  จะต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือถูกหักค่าธรรมเนียมการเรียกเก็บเงินตามเช็ค  ผู้เสนอราคาจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในค่าใช้จ่าย  หรือค่าธรรมเนียมดังกล่าวทั้งหมด

งบประมาณในการจัดซื้อครุภัณฑ์ครั้งนี้ จะใช้จ่ายจากเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี  2559  ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 

เมนูหลัก