พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

Gallery_detail
Youtube

เรื่อง  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง  โดย
กำหนดระยะเวลารับสมัครระหว่างวันที่ 15 – 24 พฤศจิกายน  2559  (เว้นวันหยุดราชการ)  นั้น
บัดนี้ การรับสมัครได้สิ้นสุดลงแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์รับการประเมินสมรรถนะ เพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้าง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้มีสิทธิรับการประเมินสมรรถนะดังกล่าว เข้ารับการประเมินโดยวิธีสัมภาษณ์ในวันที่  28 พฤศจิกายน  2559  ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 4  สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ 
จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน


ประกาศ  ณ  วันที่  25  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2559

รายละเอียดเพิ่มเติม
- ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

เมนูหลัก