พิมพ์คำค้นหา : 

 

ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ ๒๕๖๓ ในคราวประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีมย์แล้ว ตามหนังสือจังหวัดบุรีรัมย์ที่ บร. ๐๐๒๓.๔/๒๑๑๒๔ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

เมนูหลัก