พิมพ์คำค้นหา : 

พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City)

Gallery_detail
Youtube

โล่ประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เมนูหลัก