พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศการแสดงเจตจำนงสุจริตและความโปร่งใสในการบริหารงาน

Gallery_detail
Youtube

ด้วยนายกมล  เรืองสุขศรีวงศ์  นายกเทศมนตรีเมืองบุรีรัมย์  ได้ประกาศเจตจำนงในฐานะผู้บริหารสุงสุดของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และความโปร่งใสในการบริหารงาน  โดยให้คำมั่นว่าจะส่งเสริมให้คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทสบาล  พนักงานครูเทศบาล  ลูกจ้าง พนักงานจ้างในสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ทุกคน  ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตว์ สุจริต มีคุณธรรม และร่วมมือกับทุกภาคส่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พร้อมที่จะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชน  อย่างเสมอภาคและเท่าเทียม  จึงได้กำหนดแนวทางให้ถือปฏิบัติและดำเนินการ ตามประกาศแนบท้ายดาวน์โหลดนี้

เมนูหลัก