พิมพ์คำค้นหา : 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ พ.ศ. 2552

Gallery_detail
Youtube

ตามที่เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ลงวันที่ 24 กันยายน 2546  ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ไปแล้วนั้น

และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษาตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279 จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลเมืองบุรีรัมย์แทน 

ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2552

เมนูหลัก