พิมพ์คำค้นหา : 

ขอเชิญร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน

Gallery_detail
Youtube

ด้วยเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จะจัดกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงาน เพื่อสนองตอบต่อแนวนโยบายแห่งรัฐ

โดยการรณรงค์และประกาศแสดงเจตนารมณ์อย่างเปิดเผยที่จะร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจัง ป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ ยึดหลักการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เป็นธรรม และโปร่งใส ตลอดจนการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ และความซื่อสัตย์สุจริต การบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ และพร้อมอำนวยความสะดวก ความยุติธรรมให้แก่ประชาชนอย่างเท่าเทียม


จึงขอเชิญทุกท่าน เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานและการปฏิบัติงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ในวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 09.30 น. ณ ห้องประชุมสภา ชั้น 4 โดยพร้อมเพรียงกัน (สำหรับการแต่งกายให้สวมเครื่องแบบสีกากี)

เมนูหลัก