พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศ แสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้เล็งเห็นความสำคัญต่อปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นผลร้ายที่จะกระทบและสร้างความเสียหายให้เกิดแก่ประชาชนและประเทศชาติอย่างใหญ่หลวงทั้งทางตรงและทางอ้อม การทุจริตคอรัปชั่น จะนำมาซึ่งการบริหารงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการจัดบริการสาธารณสุขที่ขาดประสิทธิภาพ เกิดความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรม ประชาชนไม่ได้รับประโยชน์สูงสุดอันพึงได้รับ  

จึงประกาศแสดงเจตนารมย์ที่จะร่วมมือและมุ่งมั่นดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ 

จึงประกาศ มาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม 2560 

อ่านประกาศเพิ่มเติม
- ประกาศ การแสดงเจตจำนงสุจริตเสริมสร้างคุณธรรมและความโปร่งใส 

เมนูหลัก