พิมพ์คำค้นหา : 

ประกาศเกียรติคุณโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน โดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง (LED)  ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

โล่เกียรติคุณ การบริหารจัดการนำ้เสียยอดเยี่ยม ประเภท การจัดการน้ำเสียชุมชนดีเด่น ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2560 จากองค์การจัดการน้ำเสีย 

โล่เกียรติคุณ สำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (Green Office) ระดับดีมาก ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2559 จากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณ การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยเปลี่ยนระบบอุปกรณ์ไฟฟ้าแบบเก่าเป็นแบบประสิทธิภาพสูง (LED) ในเขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้รับการขึ้นทะเบียนภายใต้โครงการลดก๊าซเรือนกระจกภาคสมัครใจตามมาตรฐานของประเทศไทย ณ วันที่ 19 กันยายน 2562 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณ พื้นที่ต้นแบบการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายภายใต้โครงการเมืองสวยใส ไร้มลพิษ (Clean & Green City) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2559 จากกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่เกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจก ภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจกระดับเมือง เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสู่เมืองคาร์บอนต่ำ ณ วันที่ 23 กันยายน 2559 จากองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

โล่ประกาศเกียรติคุณการบริหารจัดการน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ ระดับ ทอง ปี 2562 จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติลและสิ่งแวดล้อม

  1. การสนับสนุนชุมชนบุลำดวนใต้ ได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ
  2. การสนับสนุนการดำเนินงานชุมชนปลอดขยะ ผ่านเข้ารอบที่ 1 โครงการประกวดชุมชนปลอดขยะ (zero waste)
  3. การบริหารจัดการน้ำเสียยอดเยี่ยม ประเภท ระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนรวม
  4. องค์กรต้นแบบกลไกส่งเสริมการกลดก๊าซเรือนกระจก
  5. รางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
  6. โล่ประกาศเกียรติคุณ องค์กรที่มีการจัดทำข้อมูลปริมาณก๊าซเรือนกระจกภายใต้โครงการส่งเสริมการจัดทำคาร์บอรฟุตพริ้นท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
  7. รางวัล อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2553
  8. รางวัล อปท. ที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของประชาชน ประจำปี พ.ศ. 2552
  9. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการดำเนินงานวัฒนธรรม ประจำปี 2555
  10. ผลงานดีเด่นด้านการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ประจำปี พ.ศ.2555

หน้าที่ 1 จาก 4

เมนูหลัก