เว็บไซต์เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ใช้คุกกี้เพื่อให้ท่านได้รับประสบการณ์การใช้งานที่ดียิ่งขึ้น อ่านโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy)

 

 

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 (4)

Gallery_detail
Youtube

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น / กระทรวงมหาดไทย

กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่งฯ เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง ของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ดังนี้

ลำดับ

ประเภท/ชื่อเรื่อง

เล่ม

ตอน

วันที่ประกาศ

หน้า

1

ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจังหวัดบุรีรัมย์ [เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์]

126

2 ก

13 มกราคม พ.ศ.2552

22

2

ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

14

3

ระเบียบเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

22

4

ประกาศเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เรื่อง การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เกี่ยวกับข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคลของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์

126

พิเศษ 140 ง

25 กันยายน พ.ศ.2552

83

5

ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การกำหนดเขตตำบลในท้องที่อำเภอเมืองบุรีรัมย์

115

พิเศษ 98 ง

21 ตุลาคม พ.ศ.2541

1

6

กฎกระทรวง ฉบับที่ 55 (พ.ศ.2543) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522

-

-

28 กรกฎาคม พ.ศ.2543

-

7

เทศบัญญัติ ทม.บุรีรัมย์ เรื่อง กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง ใช้หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือบางประเภทในท้องที่เขตเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย พ.ศ. 2552

126

พิเศษ 159 ง

30 ตุลาคม พ.ศ.2552

109

8

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2557

131

พิเศษ 43 ง

23 มกราคม พ.ศ. 2557

1

9

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยการรักษาความเป็นระเบียบร้อยร้อยและความปลอดภัยในการให้ประชาชนเข้าตรวจดูข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2557

131

พิเศษ 43 ง

23 มกราคม พ.ศ. 2557

7

10

ระเบียบ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ว่าด้วยข้อมูลข่าวสาร พ.ศ. 2558

132

พิเศษ 20 ง

5 มีนาคม พ.ศ. 2558

1

ระบบสารสนเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ข่าวประชาสัมพันธ์

เมนูหลัก