พิมพ์คำค้นหา : 

มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

Gallery_detail
Youtube

ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติให้หน่วยงานภาครัฐ  เข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมินที่ต้องการให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการดำเนินงาน  โดยมีการประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ยวกับการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  มีความโปร่งใส  ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้  ตามที่กฎหมาย ระเบียบ  และแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ กำหนดและเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้าง 

เมนูหลัก