พิมพ์คำค้นหา : 

นโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน

Gallery_detail
Youtube

เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ได้มีนโยบายด้านการส่งเสริมการบริหารจัดการแบบธรรมาภิบาล โดยมุ่งเน้นการวางรากฐานการพัฒนาให้เติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนในระยะยาว จึงสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดีในทุกระดับ ให้มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ เทศบาลเมืองบุรีรัมย์ได้มีประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ เพื่อให้การดำเนินการในเรื่องดังกล่าว เป็นไปอย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เรื่องการป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเห็นสมควรประกาศนโยบายป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน รายละเอียดตามไฟล์เอกสารดาวน์โหลดแนบท้ายนี้

เมนูหลัก