เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ เปิดประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ โดยมีคณะผู้บริหารแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้ มีวาระการประชุมดังนี้ วาระที่ 1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การประชุมวิชาการสมาคมสันนิบาตแห่งประเทศบาลไทย วาระที่ 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 4/2560 วันที่ 27 ธันวาคม 2560 วาระที่ 3 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณาในการอนุมัติการเบิกจ่ายในการสนับสนุน วาระที่ 4 เรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมลีลาวดี สำนักงานเทศบาลตำบลประโคนชัย