แจ้งเลื่อนการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 1/2561 จากวันที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เลื่อนไปเป็น วันพฤหัสบดีที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลประโึคนชัย ตำบลประโคนชัย อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์