ด้วยกำหนดให้คณะกรรมการสันนิบาตภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระดำรงตำแหน่งคราวละ ๒ ปี
จึงให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินงานคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์

วันที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ สมาคมสันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ประชุมและคัดเลือก ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์

โดยในการประชุมได้มีมติอย่างเป็นเอกฉันท์ พิจารณาให้ นายสมชัย กอชัยศิริกุล นายกเทศมนตรีตำบลโนนดินแดง ดำรงตำแหน่ง ประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในคราวต่อไป