ด้วยสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พิจารณาแล้วเพื่อเป็นการปฏิบัติตามข้อบังคับสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2556 ข้อ 23 กำหนดว่า "ให้คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลภาค คณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัด มีวาระในการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี จึงขอให้สันนิบาตจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการคัดเลือกประธานกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ แล้วส่งรายชื่อให้สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภายในวันที่ 15 มิถุนายน 2561  เพื่อจะได้ส่งรายชื่อให้สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยได้จัดทำประกาศแต่งตั้งต่อไป
 
สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมคัดเลือกประธานคณะกรรมการสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ในวัน พฤหัสบดี ที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุุรีรัมย์ (ชั้น 4)
เอกสาร/ไฟล์แนบ
FileFile sizeDownloads
Download this file (notice04062561.pdf)หนังสือที่ ส.ท.จ.บร.ว.05/2561 ลว.31 พฤษภาคม 25612592 kB285