ตามที่สันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ได้มีมติเห็นชอบให้สันนิบาตเทศบาลจังหวัดนครพนม เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการสันนิบาตเทศบาลภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2/2559 ในระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2559

จึงได้มีการเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมสัมมนาทางวิชาการ รายละเอียดตามไฟล์ที่แนบ
คลิกดาวน์โหลดรายละเอียด เอกสารกำหนดการประชุมสัมมนา