สันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ขอรายงานการประชุมสันนิบาตเทศบาลจังหวัดบุรีรัมย์ ครั้งที่ 2/2560 เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลโนนสุวรรณ เทศบาลตำบลโนนสุวรรณ อำเภอโนนสุวรรณ จังหวัดบุรีรัมย์