ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา/ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก

  1. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  2. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  3. จ้างเหมาจัดทำพานดอกไม้สด จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  4. จ้างทำพานดอกไม้สดโต๊ะหมู่บูชา จำนวน ๕ พาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  5. จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ เลขครุภัณฑ์ ๔๒๐-๕๔-๐๑๖๓ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  6. จ้างดำเนินการสำรวจประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  7. ซื้อครุภัณฑ์ดนตรี จำนวน ๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  8. ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
  9. จ้างปะยางรถขุดตัก ทะเบียน ตฒ 2402 บร. จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

เมนูหลัก