แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 1. จัดซื้อรถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ จำนวน ๒ คัน
 2. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนอนุบาลบุรีรัมย์
 3. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๑ บุรีราษฎร์ดรุณวิทยา
 4. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนเทศบาล ๒ อิสาณธีรวิทยาคาร
 5. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 6. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 7. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบบำบัดน้ำเสีย (น้ำชะขยะ)
 8. โครงการจ้างทำความสะอาดอาคารสำนักงานเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ และบริเวณโดยรอบ ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๖๔
 9. โครงการปรับปรุงเพิ่มเติมสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดบุรีรัมย์ (ระยะที่ ๒)
 10. โครงการเพิ่มประสิทธิภาพระบบกำจัดขยะมูลฝอย โดยวิธีการเชื่อมบ่อฝังกลบขยะมูลฝอย
 11. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์
 12. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษาให้แก่โรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ จำนวน ๓ รายการ
 13. จัดซื้อรถยนต์บรรทุกหกล้อ ขนาด ๓ ตัน จำนวน ๑ คัน
 14. ก่อสร้างหลังคาคลุมสนามเด็กเล่น โรงเรียนเทศบาล ๓
 15. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาล ทั้ง ๓ โรงเรียน
 16. อาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 17. ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน
 18. จัดซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน สำหรับนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ทั้ง ๓ โรงเรียน
 19. โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนข้างบ้านเลขที่ ๑๗๘/๑๗ ทิศเหนือถนนหน้าสถานีรถไฟ (ชุมชนหน้าสถานีรถไฟ)
 20. โครงการก่อสร้างปรับปรุงผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนซอยด้านหลัง บ.ข.ส. (ทางเข้านครชัยแอร์) (ชุมชน บ.ข.ส.)

เมนูหลัก