ด้วยสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์  ขอเชิญประชาชนผู้สนใจได้ทราบและเข้ารับฟังการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2562 ในวันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ ชั้น 4 โดยมีระเบียบวาระการประชุมตามเอกสารแนบท้าย

จึงขอประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน