การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) มีความจำเป็นต้องจัดระเบียบสายสื่อสารบนเสาไฟฟ้าของกฟภ. ตามระเบียบข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยจะรื้อถอนสายสื่อสารหรืออุปกรณ์สื่อสารที่ไม่ได้รับอนุญาตติดตั้งบนเสาไฟฟ้าของ กฟภ. พร้อมดำเนินการตามกฎหมายกับผู้กระทำละเมิดดังกล่าว เนื่องจากส่งผลให้ กฟภ. ได้รับความเสียหายต่อความมั่นคงของระบบจำหน่ายไฟฟ้า รวมทั้งส่งผลต่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน

จึงประชาสัมพันธ์มาให้ทราบโดยทั่วกัน